Podręczny sprzęt gaśniczy w firmie

 

Większość pożarów zaczyna  się od maleńkich ognisk, które można błyskawicznie ugasić w zarodku. Aby tak się stało, każda firma powinna być wyposażona w odpowiedni i sprawny podręczny sprzęt gaśniczy. Czy wiesz jednak, jaki sprzęt jest wymagany obowiązkowo, a który możesz potraktować jako uzupełnienie posiadanych już urządzeń?
Zasadniczą rolą podręcznego sprzętu gaśniczego jest gaszenie pożarów w pierwszej fazie ich powstania, czyli jeszcze w zarodku.


Co wchodzi w skład podręcznego sprzętu gaśniczego?

Do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczają się:

gaśnice przenośne,
gaśnice przewoźne (agregaty gaśnicze),
hydronetki wodne,
koce gaśnicze.

Każdy zakład pracy musi być wyposażony w odpowiedni zestaw podręcznego sprzętu gaśniczego. Sprzęt ten musi być dostosowany do charakteru danej firmy i specyfiki ewentualnego zagrożenia pożarem.

Jaki podręczny sprzęt gaśniczy jest obowiązkowo wymagany?
Obowiązkowo wymaganym podręcznym sprzętem gaśniczym w większości obiektów, budynków i terenów (z wyjątkiem budynków mieszkalnych) są gaśnice - przenośne, względnie przewoźne, czyli agregaty gaśnicze. Inny sprzęt, zwłaszcza w innych obiektach budowlanych czy też budynkach i na terenach, może być praktycznie stosowany wg własnego uznania (oceny zagrożeń i wynikających z niej potrzeb).

Wyjątek stanowią tu bazy oraz stacje paliw płynnych, gdzie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 243, poz. 2063 z późn. zm.), dodatkowo powinny być jeszcze stosowane koce gaśnicze.

Kolejnym wyjątkiem są miejsca prac żniwnych, które powinny być wyposażone również w beczkę z wodą i wiadro lub inne narzędzie umożliwiające czerpanie wody.

Uzupełnienie podręcznego sprzętu gaśniczego
Podstawowe uzupełnienie podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku stanowią hydranty wewnętrzne. Na niektórych terenach możesz wziąć pod uwagę tzw. dodatkowy sprzęt pomocniczy, który generalnie nie jest wymagany przepisami, na przykład tłumice, bosaki, łopaty, wiadra, skrzynie z piaskiem.
Taki sprzęt często jest wykorzystywany na otwartych terenach ośrodków wypoczynkowych, pól biwakowych, wiejskich zabudowań gospodarskich czy na placach budowy.

Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego
W zakresie rozmieszczania podręcznego sprzętu gaśniczego w firmie istnieją pewne zasady. Dotyczą one liczby i rodzaju oraz usytuowania tego sprzętu.

W zakresie ilości środka gaśniczego i rodzaju gaśnic obowiązują następujące zasady:
1. rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie;
2. jedna jednostka masy środka gaśniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach dotyczących stacji i baz paliw płynnych, na każde:

a. 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

b. zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) ZL l, ZL II, ZL III lub ZL V,
produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
c. 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt a, z wyjątkiem zakwalifikowanej do ZL IV.

Uwaga!
Przepisy nie narzucają stosowania określonej wielkości napełnienia gaśnic, ale wymagają odpowiedniej łącznej ilości środka gaśniczego we wszystkich gaśnicach w danej strefie pożarowej. Od właściciela czy też zarządcy bądź użytkownika budynku zależy, jakie to będą gaśnice, czy 2 kg, 4 kg, czy też 6 kg lub większe